Metody pracy

Ocenianie kształtujące

W Kangurowej Szkole pracujemy metodą oceniania kształtującego. Ten sposób oceniania pozwala nauczycielowi na efektywniejszy proces nauczania, uczniowi pomaga projektować i doskonalić uczenie się. Daje informację zwrotną uczniowi i rodzicowi o postępach w nauce oraz obszarach do ćwiczeń. Pozwala on także na większą świadomość i odpowiedzialność ucznia za zdobywanie wiedzy i umiejętności.

W naszej szkole uczniowie otrzymują tylko jedną ocenę wyrażoną cyfrą - na koniec roku. W ciągu roku motywacja uczniów opiera się na jasno określonych kryteriach sukcesu, z których realizacji dostają od nauczycieli informacje zwrotne. Każdy uczeń może postawić sobie także własne cele, w końcu nie wszyscy tak samo interesują się wszystkimi przedmiotami.

Wszystkich, którzy zastanawiają się jak taki system oceniania wpływa na wyniki egzaminów ósmoklasity, zapewniamy, że wpływa bardzo dobrze :) Nasi absolwencie uczą się w wybranych przez siebie szkołach średnich, idą za swoimi możliwościami i ambicjami.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Projekt edukacyjny

Jednym z najskuteczniejszych sposób aktywizowania uczniów do rozwoju jest metoda projektów. W klasach 1-3 zajęcia projektowe odbywają się w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz każda klasa realizuje dwa lub 3 większe projekty w ciągu roku. W klasach 4-8 na duże działania projektowe przeznaczamy cały tydzień dwa razy w roku. Oczywiście mniejszymi projektami pracują nauczyciele na lekcjach.

W pracy metodą projektów jest dla nas kluczowe to co obserwujemy w praktyce, a także potwierdzają badania (Buchner H., Józefowicz J., Metoda projektu. Podręcznik) - skuteczność metody w naszej szkole.

Na czym budowana jest ta skuteczność?  Uczniowie pracują nad: rozwiązaniem i oceną problemu, prezentują wyniki, weryfikują i rozwijają swoje umiejętności i potrzeby w zakresie autonomii, komunikacji i refleksji w rzeczywistych praktykach życiowych, rozwijają myślenie krytyczne, kompetencje przywódcze, uczą się odpowiedzialności i planowania, mają przestrzeń do pogłębiania i integrowania wiedzy. Uczniowie uczą się pracować z informacjami, akceptować inne opinie, ewaluować pracę własną i innych. Projekty dają możliwość rozwijania cech osobowych, niezbędnych do współpracy z innymi ludźmi i rozwiązywania sytuacji problemowych. Pozwalają na zaangażowanie uczniów w ich własne projekty, co przekłada się na wyniki w nauce (Pedersen, S. Hobye, M.(2020)).

 

Elementy działań metodą projektu:

  • Najpierw uczeń poszukuje informacji. Zastanawia się, gdzie może je znaleźć. Wybiera wiarygodne źródła wiedzy, czyta, słucha, ogląda, dotyka, zadaje pytania, klasyfikuje wiadomości, wyciąga wnioski
  • Kolejnym krokiem w projekcie jest dokumentowanie wiedzy, kategoryzowanie informacji i zapisywanie ich w różny sposób: pisanie, rysowanie, robienie szkiców, matryc, fotografii i reportaży, slajdów, filmów.
  • Zapraszamy ekspertó, idziemy/jedziemy na projektowe wycieczki. Zgłębiamy tematy samodzielnie iw zespołach. Uczeń - ekspert opowiada o zagadnieniu w przygotowany, usystematyzowany sposób. To dodatkowe utrwalenie wiedzy oraz ćwiczenie wypowiadania się i autoprezentacji. Najlepiej pamiętamy to, czego sami uczymy innych
  • Ćwiczone w trakcie realizacji projektu umiejętności takie jak czytanie, pisanie, robienie notatek, planów, prezentacji są wykonywane po coś – służą zrealizowaniu jasno określonego celu projektowego.
  • Uczeń staje się ekspertem w dziedzinie projektu np. zjawisk meteorologicznych, historii Krakowa, zdrowego odżywiania, wody, ekologii, grzybów, sportów ekstremalnych, gier,  pomocy potrzebuijącym, tetaru, mózgu czy sztucznej inteligencji. Tematy nigdy się nie wyczerpią, bo przychodzą od samych uczniów a czasem tylko od nauczycieli, którzy chcą chętnym dla danego tematu przekazać jakąś fascynajcję.

Ciekawe i inspirujące lekcje

Nauczyciele na lekcjach wspierają ciekawość poznawczą ucznia poprzez doświadczenia, eksperyment, wycieczkę, a także pracę z podręcznikami, materiałami ćwiczeniowymi, mądre wykorzystanie multimediów, łączenie nowoczesności- techniki z prostym samodzielnym doświadczeniem, eksperymentem, projektem.

Podczas lekcji i zajęć projektowych uczniowie mają możliwość spotkać się z ekspertem w danej dziedzinie, np. dietetykiem podczas lekcji o piramidzie żywienia, architektem ucząc się o domu, wykładowcą akademickim - specjalistą od twórczego myśleni. Szkoła wspópracuje ze środowiskiem akademickim i szeroko wpojetym środowiskiem edukacyjnym (instytucje kultury, inne placówki edukacyjne, instytucje i stowarzyszenia edukacyjne, sportowe, wspomagające zdrowie psychiczne, jednostki samorządowe, wydawnictwa itd). Szkoła utrzymuje też stały kontakt z Rodzicami uczennic i uczniów, włączając ich w poszerzanie horyzontów, korzystając z ich wiedzy i doświadczeń.

Nierzadko korzystamy ze świata przyrody wokół nas i to nie tylko na przyrodzie, biologii czy wf-ie: lekcja o leśnym wierszu poety odbywa się  na leśnej polanie, rzeczowników i przymiotników też czasem szukamy w zielonym gąszczu. A jak nie w lesie, to na naszym podórku: przypadki rzeczownika wyskakaliśmy w klasy, do tego sami sobie wzajemnie sędziowaliśmy. Taki sprawdzian  każdy lubi, tak samo jak biegane dyktando, czy stacje zadaniowe.

Podczas lekcji nauczyciele stosują najczęściej metody aktywne. Pamiętamy o tym, że człowiek najlepiej uczy się angażując zarówno  wszystkie zmysły  jak i emocje. Często używamy gier edukacyjnych,  także tych on-line: dzieci uwielbiają kahootowe zadania zamiast kartkówki lub powtórkowe lekcje ze słynnymi "kretami" na naszych multitablicach. Czasem sami tworzymy gry; np. zadaniem domowym może być skonstruowanie gry  na temat, którym zajmujemy się na lekcjach. Ósmoklasiści uczyli geometrii młodszych kolegów. Ależ byli świetnie przygotowani. Często stosujemy też wprawki dramowe, uczniowie odgrywają scenki, tworzą filmiki prezentujące np. treść wiersza. Widzieliście keidyś balladę Mickiewicza w animacji poklatkowej z użyciem klocków Lego?

Dbamy  o relacje między uczniami  w klasach oraz umiejętność pracy w grupach. Stworzyliśmy i realizujemy program profilaktyczno-wyczowawczy: na naszych lekcjach wychowawczych (są dwie  w tygodniu), wycieczkach, warsztatach i na co dzień. Zapraszamy zaprzyjaźnionych, sprawdzonych ekspertów w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego,. Uczniowie dokonują regularnej samooceny - co i na ile udało się zmienić w  zachowaniu, czego nauczyć, co przeformułować, co wzmocnić, gdzie wyciszyć.. Wychowawcy  w tym pomagają, razem z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Unikamy działania "na pokaz" albo "pokazywania doświadczeń": to sami uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują materiały, odmierzają, przesypują, nalewają, obserwują i wyciągają wnioski. Sami tez często proponują tematy działań projektowych i planują działania wraz z opieknuem projektowej grupy.

Wychodzimy na bliższe i dalsze wyjścia oraz wycieczki, kiedy tylko jest to możliwe.

 

Indywidualizacja pracy

Nauczyciele dostosowują treści programowe do potrzeb i możliwości uczniów. Także zadania domowe są zróżnicowane. Wspieramy także uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących więcej czasu, by zdobywać szkolne umiejętności.

Dostosowujemy nie tylko program, ale także formę jego realizacji, aby każde dziecko mogło nabyć umiejętności i wiedzę konieczną do dalszej edukacji.

Wychowanie fizyczne

Wiemy, że potrzeba ruchu dzieci w wieku szkolnym jest ogromna. Organizujemy zajęcia ruchowe tak, by w najlepszy sposób jej sprostać. Ze względu na lokalizację - bliskość Tyniecko - Bielańskiego Parku Krajobrazowego znaczną część lekcji wychowania fizycznego mamy w terenie. Korzystamy z przestrzeni, leśnego otoczenia i ukształtowania terenu, w którym pokonujemy przeszkody naturalne, realizujemy marszobiegi, spacery, biegi terenowe, znamy i lubimy zabawy na polankach i wśród drzew.

Poza zajęciami w lesie i na szkolnym boisku dzieci odbywają wychowanie fizyczne w pobliskich obiektach sportowych J&J Sport Center (pływalnia).oraz Kolna (hala sportowa).  Ćwiczymy gimnastykę i gry zespołowe, doskonalimy pływanie.

Chcemy żeby dzieci lubiły ruch, podejmowały ruchowe wyzwania, uczyły się nowych umiejętności oraz jak organizować sobie wspólnie zabawy ruchowe. Dzieci w naszej szkole nie korzystają ze "zwolnień", uwielbiają "wf", czekają na niego i martwią się, gdy przepada.

  Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są ciekawym uzupełnieniem podstawowego programu szkoły. Nasi uczniowie w każdym roku szkolnym mogą skorzystać z kilku form zajęć do wyboru.

 Zobacz jakie zajęcia dodatkowe realizujemy w szkole.