Metody pracy

Ciekawe i inspirujące lekcje

Nauczyciele na lekcjach wspierają ciekawość poznawczą ucznia poprzez doświadczenia, eksperyment, wycieczkę, a także pracę z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi.

Podczas lekcji uczniowie mają możliwość spotkać się z ekspertem w danej dziedzinie, np. dietetykiem podczas lekcji o piramidzie żywienia, architektem ucząc się o domu, wykładowcą akademickim - specjalistą od twórczego myślenia.

Podczas lekcji nauczyciele stosują metody aktywne. Pamiętamy o tym, że człowiek najlepiej uczy się angażując zarówno  wszystkie zmysły  jak i emocje. Często używamy gier (np. dobble, domino, memory, bingo i inne), a takżę sami tworzymy gry np. zadaniem domowym może być skonstruowanie gry na dany temat, którym zajmujemy się na lekcjach. Często stosujemy też wprawki dramowe, uczniowie odgrywają scenki, tworzą filmiki prezentujące np. treść wiersza.

Dbamy też o relacje między uczniami  w klasach oraz umiejętność pracy w grupach.

Przeprowadzając doświadczenia to sami uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują materiały, odmierzają, przesypują, nalewają, obserwują i wyciągają wnioski.


W trakcie roku szkolnego klasy odbywają wycieczki programowe poznając na przykład dawne i dzisiejsze sposoby pisania na warsztatach w muzeum w Opactwie Tynieckim, dawną szkołę na warsztatach w Muzeum Etnograficznym czy też rośliny okopowe w gospodarstwie rolniczym, a także tajniki naukowe w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjeżdżamy także na wycieczki krajoznawczo - turystyczne.

 

 

Indywidualizacja pracy

Nauczyciele dostosowują treści programowe do potrzeb i możliwości uczniów. Także zadania domowe są zróżnicowane. Wspieramy także uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących więcej czasu, by zdobywać szkolne umiejętności.

Dostosowujemy nie tylko program, ale także formę jego realizacji, aby każde dziecko mogło nabyć umiejętności i wiedzę konieczną do dalszej edukacji.

Ocenianie kształtujące

W Kangurowej Szkole stosujemy elementy oceniania kształtującego. Ten sposób oceniania pozwala nauczycielowi na efektywniejszy proces nauczania, oraz daje informację zwrotną uczniowi i rodzicowi o postępach w nauce oraz obszarach do ćwiczeń. Pozwala on także na większą świadomość i odpowiedzialność ucznia za zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Wychowanie fizyczne

Wiemy, że potrzeba ruchu dzieci w wieku szkolnym jest ogromna. Organizujemy zajęcia ruchowe tak, by w najlepszy sposób jej sprostać. Ze względu na lokalizację - bliskość Tyniecko - Bielańskiego Parku Krajobrazowego znaczną część lekcji wychowania fizycznego mamy w terenie. Korzystamy z przestrzeni, leśnego otoczenia i ukształtowania terenu, w którym pokonujemy przeszkody naturalne, realizujemy marszobiegi, spacery, biegi terenowe, znamy i lubimy zabawy na polankach i wśród drzew.

Poza zajęciami w lesie i na szkolnym boisku dzieci odbywają wychowanie fizyczne w pobliskich obiektach sportowych J&J Sport Center (hala i sale sportowe oraz pływalnia). Ćwiczymy gimnastykę i gry zespołowe, doskonalimy pływanie.

Chcemy żeby dzieci lubiły ruch, podejmowały ruchowe wyzwania, uczyły się nowych umiejętności oraz jak organizować sobie wspólnie zabawy ruchowe.

 
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny – zespołowe planowe działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

W klasach 1-3 zajęcia projektowe odbywają się w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej, klasa odbywa 2 lub 3 duże projekty rocznie.

W klasach starszych na działania projektowe przeznaczony jest specjalny czas.

Elementy działań metodą projektu:

  • Najpierw uczeń poszukuje informacji. Zastanawia się, gdzie może je znaleźć. Wybiera wiarygodne źródła wiedzy, czyta, słucha, ogląda, dotyka, zadaje pytania, klasyfikuje wiadomości, wyciąga wnioski
  • Kolejnym krokiem w projekcie jest dokumentowanie wiedzy, kategoryzowanie informacji i zapisywanie ich w różny sposób: pisanie, rysowanie, robienie szkiców, matryc, fotografii i reportaży, slajdów, filmów.
  • Uczeń - ekspert opowiada o zagadnieniu w przygotowany, usystematyzowany sposób. To dodatkowe utrwalenie wiedzy oraz ćwiczenie wypowiadania się i autoprezentacji. Najlepiej pamiętamy to, czego sami uczymy innych
  • Ćwiczone w trakcie realizacji projektu umiejętności takie jak czytanie, pisanie, robienie notatek, planów, prezentacji są wykonywane po coś – służą zrealizowaniu jasno określonego celu projektowego.
  • Uczeń staje się ekspertem w dziedzinie projektu np. zjawisk meteorologicznych, historii Krakowa, zdrowego odżywiania

 Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są ciekawym uzupełnieniem podstawowego programu szkoły. Nasi uczniowie w każdym roku szkolnym mogą skorzystać z kilku form zajęć do wyboru.